Podmínky užití

Autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.shop.satniskrinky.cz je Tritón Pardubice, spol. s r.o., který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen "Provozovatel")

Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách www.shop.satniskrinky.cz, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito Pravidly. Tato Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen "Uživatelé"). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatele.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.shop.satniskrinky.cz, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

Ochrana osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost Tritón Pardubice, spol. s r.o., která zpracovává osobní údaje v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen “GDPR”).

Shromažďované informace a jejich využití

Provozovatel zpracovává a shromažďuje osobní údaje uživatele prostřednictvím registrace na webových stránkách („registrační údaje“), případně osobní údaje uživatele za účelem platby za zboží nebo služby provozovatele („platební údaje“). Údaje, které uživatel vkládá prostřednictvím generátoru pro účely vytvoření právních dokumentů („údaje pro generaci“), provozovatel nezpracovává, ani neshromažďuje. Údaje pro generaci jsou provozovatelem po vygenerování smlouvy (případně při opuštění procesu generace) smazány. Údaje pro generaci provozovatel uchovává pouze v případě, když je uživatel registrován, a to v rámci historie vygenerovaných dokumentů. Tyto dokumenty má uživatel možnost kdykoli sám smazat. Povinné registrační údaje jsou při registraci označeny. Bez udání těchto údajů nebude registrace provedena. Dobrovolné registrační údaje nemusí uživatel uvádět.

Provozovatel zpravidla zpracovává následující osobní údaje:

- Jméno a příjmení

- Adresa bydliště

- Telefonní čísla

- E-mailové adresy

- Cookies

- IP adresa

Účel zpracování osobních údajů

Provozovatel zpracovává registrační údaje za účelem evidence uživatelů stránek, statistik, možnosti poskytnutí dalších služeb stránek provozovatele pro registrované uživatele.

Zpracování platebních údajů provádí provozovatel za účelem vyřízení platby a za účelem fakturačním, evidenčním a účetním.

Způsob zpracování osobních údajů a jejich předávání

Osobní údaje, které provozovatel získá při provozování webových stránek, jsou důvěrné a nebudou zpřístupněny třetím osobám, vyjma zpracovatelů a orgánů veřejné moci v souladu s planými právními předpisy.

Provozovatel spolupracuje se společnostmi, které mu poskytují různé služby - zpracovatelé. Tyto společnosti, pokud jsou k tomu oprávněné, mohou nakládat s osobními údaji Uživatele, přičemž s těmito informacemi pracují pouze při plnění svých povinností a nesmí je použít k jinému účelu. Provozovatel neprodává, nepřevádí a nesděluje osobní údaje třetím stranám.

Provozovatel si však vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku Uživatele nebo při soudním vyšetřování a vyšetřování ve veřejném zájmu.

Veškeré osobní údaje uživatele jsou zpracovávány elektronicky a jsou uloženy na serveru provozovatele. Provozovatel s osobními údaji nakládá tak, aby nemohlo dojít k jejich neoprávněnému zpřístupnění třetím osobám. Přístup k osobním údajům uloženým na serveru mají jenom odpovědné osoby, které byly proškoleny o povinnostech plynoucích ze GDPR.

Osobní údaje uchovává a zpracovává provozovatel po dobu 10 let.

Pokud si Uživatel přeje opravit osobní data, které o něm Provozovatel má, může jej o tom požádat na emailové adrese info@satniskrinky.cz nebo na poštovní adrese uvedené na stránce Kontakty.

Prohlášení o přístupnosti

Provozovatel www stránek prohlašuje, že tyto stránky se snaží o maximální přístupnost obsahu i všech svých funkčností pro všechny uživatele internetu.

Obsahová stránka prezentace je vytvořena XHTML 1.0 Strict, vizuální stránka prezentace pak s využitím CSS2.

Použité Flash animace mají pouze ilustrační funkci, stránky a jejich obsah je přístupný i bez podpory Flash technologie. Případné informace předávané animovanou formou jsou rovněž dostupné v textové podobě prostřednictvím odkazu umístěného v blízkosti animace.

Ostatní ujednání

Cookies

"Cookies" jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání.

Jako většina internetových stránek, i stránky Provozovatele používají cookies. Na základě anonymních datových objektů například Provozovatel sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách.

Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek.

Cookies jsou zpracovávány za účelem funkčnosti naší stránky, rychlého načtení obsahu a vylepšení uživatelského komfortu uživatele. Analytická cookies, neobsahující unikátní identifikaci uživatele, umožňují měření návštěvnosti naší internetové stránky. Osobní údaje dále zpracováváme za účelem různých statistik, sledování a analýz chování uživatele na internetové stránce.

Provozovatel zaznamenává zejména následující údaje:

- zařízení přistupující na internetové stránky, např. počítač, telefon

- údaje o zařízení, jako je IP adresa, MAC adresa, hardware model, verze operačního systému, nastavení zařízení apod.

- informace o době a celkovém času používání internetové stránky

- údaje o vyhledávání

- lokační údaje prostřednictvím technologií jako je GPS nebo Wi-fi

Zpracování cookies sloužících k zajištění funkčnosti internetových stránek se ukončuje po skončení relace. Cookies k uložení na přiměřeně krátkou dobu zpracovávané na základě oprávněného zájmu jsou zpracovávány nejdéle po dobu 6 měsíců od ukončení poslední relace uživatele. S údaji, k jejichž zpracování jste nám dali souhlas se zpracováním osobních údajů, pracujeme po dobu uvedenou ve Vašem souhlasu.

Získané osobní údaje může provozovatel v odůvodněných případech poskytnout dalším stranám, především analytickým a statistickým společnostem. Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Odkazy na jiné stránky

Na stránkách www.shop.satniskrinky.cz jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných společností.

Změny v politice ochrany osobních dat

Provozovatel si vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit svoji politiku ochrany osobních dat, přičemž aktuální stav bude vždy umístěn na těchto stránkách.

Chování Uživatelů

Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k těmto stránkám.

Odpovědnost a právní příslušnost

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky.

Ustanovení těchto podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

Poučení uživatelů o využívání Google Analytics

Služba Google Analytics používá souborů „cookies“ (textové soubory ukládané do vašeho počítače), které umožňující analýzu způsobu užívání těchto stránek. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na servery ve Spojených státech. Všechna takto získaná data budou zpracována anonymně. Data jsou určena výhradně pro vyhodnocování užívání stránek. Anonymita je zaručena tím, že Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Do Googlu nebudou odeslána ani žádná citlivá data, jako například, e-mail, jméno, telefonní číslo.

Můžete odmítnout používání souborů cookies, čímž zabráníte sběru dat o Vás. Učinit tak můžete volbou v nastavení vašeho prohlížeče. Pro některé prohlížeče si můžete nainstalovat rozšíření Plugin pro odhlášení od reklamního souboru cookie, který zabrání odesílání vašich dat do Googlu.

Podrobné informace o této službě a o jejích zásadách ochrany osobních údajů naleznete na https://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html.

Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vaší návštěvě společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.